Downloads: Documenten

Aantal items: 48
« 1 2 »
Machtiging A K T I E - S T E U N B E E R . - Machtiging als PDF bestand. Als u de Stichting tot behoud van de O.L.V. van Goede Raadkerk financiëel wilt steunen dan kunt u deze machtiging afdrukken, invullen en inleveren bij S. van Rookhuizen Vinkenbaan 3 Beverwijk. Bij voorbaat onze dank. Lukt downloaden niet, stuur dan een e-mail naar cor.bart@onzelievevrouwvangoederaad.nl
Folder. - met informatie over Actie Steunbeer
Symposium Cultureel Erfghoed Noord-Holland - Hier treft u de toespraak aan die de voorziter van de Stichting tot behoud van de O.L.V. van Goede Raadkerk op het symposium hield.
Actie Steunbeer. Informatie - Informatie uit Raad en Daad nr 3.
2008 02 08 Brief van Parochiebestuur St. Eloy - N.a.v. uitbrengen Raad en Daad. Vergelijk deze brief met "de brief" die het parochiebestuur in het Eloy blad van maart 2008 opgenomen heeft. U vindt snel de "weggelaten" alinea over Vrijwilligers die onvoorwaardelijk voor Eloy dienen te kiezen!! Wat betreft het boycotten van de actie Kerkbalans vragen wij u kennis te nemen van deze gewraakte passage op blz 6 van Raad en Daad alwaar een keuze voorgelegd wordt.
2008 02 09 Verzoek aan de Bisschop om gesprek. - Met bijgaand verzoek in de vorm van een origineel bidprentje uit Lourdes van het jubileumjaar 1908 hebben we zaterdag 9 februari de Bisschop verzocht om een gesprek.
TRANSFORMATIEVOORSTEL Goede Raadkerk 2008 01 18 - Het Transformatie voorstel in PDF. Groot 0,5 MB. De "onbekende" foto's zijn opgenomen in de a3-brochure die op 18 januari aan de leden van de herbestemmingscommissie is uitgedeeld.
Transformatievoorstel Goede Raadkerk 18 01 2008 - Groot 5 MB. De "onbekende" foto's zijn opgenomen in de a3-brochure die op 18 januari aan de leden van de herbestemmingscommissie is uitgedeeld.
Transformatievoorstel , verkorte versie (2 blz) - De 2 bladen met de "onbekende" foto's
De e-mail met de passage van Fa. Lokorst - In deze mail kunt u lezen hoe men de Rijksdienst voor Monumentenzorg op het verkeerde been wenst te zetten.
Brief van Mevr. van Rookhuizen aan de Bisschop. - De brief met een deel van de vele argumenten die naar voren zijn gebracht naar het Parochiebestuur en het Bisdom om de Goede Raadkerk niet te sluiten. Helaas worden door zowel parochiebestuur en Bisdom de meeste brieven niet beantwoord. De Goede Raadkerk wordt letterlijk DOODGEZWEGEN.
Brief van de heer Frederiks van het Bisdom - Deze brief is het antwoord van de heer Frederiks op de brief van Mevr. van Rookhuizen aan het Bisdom. De heer Frederiks stelt dat de Bisschop besloten heeft de Goede Raadkerk te sluiten. Dit is pertinent niet waar. Het Canoniekrecht verplicht de Bisschop eerst een decreet uit te vaardigen waartegen de Parochianen bezwaar kunnen maken, eerst bij het Bisdom en dan bij de Paus te Rome. Dit decreet heeft de bisschop nog steeds niet uitgevaardid. Tevens verbaast de heer Frederiks zich dat er Beverwijkers zijn die gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting en de Bisschop brieven sturen met het verzoek de Goede Raadkerk niet te sluiten.
Machtiging - Door invulling van deze machtiging geeft u toestemming aan De Stichting tot Behoud van de Goede Raadkerk om éénmalig in september 2007 het genoemde bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven. Deze machtiging mag De Stichting tot behoud alléén incasseren als de Bisschop besluit de Goede Raadkerk open te houden voor de Eredienst.
Verzoek om sluiting - In bijgaand document treft u het verzoek tot sluiting aan.
Informatie folder. - Uitslag van de enquête van afgelopen zomer. Informatie over activiteiten in de Goede Raadkerk. Informatie over de Stichting tot Behoud van deze kerk. Gevolgen van het principebesluit van het parochiebestuur. Voorbeeld van een brief aan onze Bisschop die u aan hem zou kunnen sturen om te pleiten voor het voorbestaan van onze geloofsgemeenschap.
Reactie van een lid van het comité. - Op de 1e vergadering met Eloy op 15 mei jl.
Verklaring van het comité. - Voorgelezen op de informatieavond van 22 juni 2006.
Informatieavond op 22 juni 2006 - Voor alle parochianen van St. Eloy.
« 1 2 »