ANBI gegevens

De ANBI gegevens van de Vereniging geloofsgemeenschap treft u aan onder deze link.

https://onzelievevrouwvangoederaad.nl/anbi-gegevens-vereniging-geloofsgemeenschap/

De ANBI gegevens van de Stichting tot Behoud treft u hieronder aan.

De naam van de stichting is: Stichting tot Behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. De stichting is op 8 augustus 2006 opgericht en is gevestigd te Beverwijk.

Het ANBI en RSIN/fiscaalnummer is: 819243644
Het Kamer van Koophandel nummer is: 34254596

De contactgegevens zijn:
Postadres: Jan Pleeginhof 6, 1944 PP Beverwijk
Telefoon: 0251 - 243 000
E-mail: info@onzelievevrouwvangoederaad.nl

Het bezoekadres is
Kerkzaal: Wilgenhoflaan 2A Beverwijk
Telefoon: 0251 - 223 608.

Doel van de Stichting is het behouden van de geloofsgemeenschap en het complex van de OLV van Goede Raadkerk te Beverwijk.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2021
De Stichting ondersteunt de geloofsgemeenschap in al haar activiteiten te weten: De liturgie, Katechese, Diakonie, Ziekencommunie en Gemeenschapsopbouw.
Daarnaast voert de Stichting overleg met de eigenaar, de heer Kees Nelis, van het kerkcomplex van de O.L.V. van Goede Raad Arendsweg 57 Beverwijk. Doel van dit overleg is het behoud van het complex. De eigenaar realiseert dit jaar woningen in de bijgebouwen en heeft sinds 2017 regelmatig overleg met De Stichting om tot een multifunctionele invulling van de voormalige kerkzaal te komen met daarin een gebedsruimte, zoals door de bisschop van Haarlem opgenomen is in het koopcontract.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter is de heer C.H.M. Bart
De secretaris is de heer M.J. Kloes.
De penningmeester is de heer S. van Rookhuizen.
Bestuurslid de heer F. Windijk.

Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden.

Het verslag van de activiteiten uitgevoerd in 2020.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur enige keren fysiek vergaderd. Zoveel als mogelijk werd er telefonisch- en voor of na de vieringen fysiek (op 1,5 meter) contact met elkaar gehouden en de problemen besproken en opgelost.

Gemeenschapsopbouw:
Zie voor details de Nieuwsbrieven onder "Downloads"

Vanaf de lockdown in maart zijn de vieringen in Sancta Maria gestopt tot medio juni 2020. Vanaf dat moment was het verplicht je vooraf te melden en een gezondheidscheck te ondergaan (bent u verkouden of grieperig, dan bent u niet welkom). Gemiddeld werden de vieringen van juni 2020 tot de lockdown op 9 decembeer 2020, bezocht door 20 geloofsgenoten die verspreid over de kerkzaal, de TV-zaal én het terras de dienst op veilige afstand van elkaar gevolgd hebben.

Kort na de Lockdown van maart 2020 is Idolette Verkerk op 24 maart 2020 gestart met het dagelijks verzorgen van een blad (a4-tje) met gebeden en gedachten. Dit blad wordt bezorgd via de E-mail bij 80 leden. De gedrukte versie wordt in een oplage van 50 stuks wekelijks (de week vooruit) bezorgd op 50 adressen in Beverwijk en Heemskerk. Gezien de reacties voorziet dit blad in een grote behoefte.

Ziekencommunie:

Katechese:

Diakonie:

De nieuwsbrief van de geloofsgemeenschap wordt op een ruim 700 adressen bezorgd. De groep die actief deelneemt aan vieringen en activiteiten bestaat uit ca. 200 mensen.

Sancta Maria heeft ons dichter bij elkaar gebracht en wordt door velen als zeer intiem ervaren. Dit is, naast de financiële haalbaarheid, een belangrijk punt in de afweging of een ruimte in de Goede Raadkerk realiseerbaar is. Ook de status van onze geloofsgemeenschap is hierin bepalend. De status wijkparochie binnen de noordelijke IJmond is wenselijk.

De jaarrekening 2022 en de voorgaande jaarrekeningen 2012 t/m 2021 treft u onder "documenten" aan.