Brief aan de bisschop en Video op YOUTUBE

Onder documenten treft u de brief aan die op 14 april a.s. naar de bisschop van Haarlem-Amsterdam wordt gebracht. We vertrekken om 09:36 met de trein van station en Beverwijk. U bent van harte welkom om mee te reizen.

Op Youtube (kopieer onderstaande url of ga naar "Links" en klik op de url onder 2.1. videofilms)

http://www.youtube.com/user/GoedeRaadBeverwijk

kunt u de video-opnamen zien van het voorlezen van de verklaring van een van de bezetters van het parochiecentrum. Ook de reactie van Pastor Tol op dit gebeuren staat op Youtube.

zondag 11 april 2010, 18:52 Cor Bart

Brief van de Bisschop.

Vandaag, zondag 7 februari 2010, is een brief van Bisschop Mgr. J.M. Punt in de Goede Raadkerk voorgelezen. U kunt de brief nalezen onder "documenten" in PDF of in JPG.

Mocht u willen bijdragen aan de parochie van St. Eloy dan kunt u gebuik maken van de acceptgiro van aktie Kerkbalans.

Wenst u dat uw bijdrage uitsluitend gebruikt kan worden voor behoud van de Goede Raadkerk, dan kunt u gebruik maken van de "Aktie Steunbeer" Onder "Documenten" treft u een aktieformulier aan.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op bankrekening 1255.71.623 t.n.v. de Stichting Behoud Goede Raadkerk Beverwijk. Giften zijn aftrekbaar van de belasting, de stichting is aangemeld, als Algemeen Nut beogende Instelling, bij de Belastingdienst.

zondag 7 februari 2010, 14:44 Cor Bart

Het wonder van Kerstmis in de Goede Raadkerk

Het is lang stil geweest op de website van de Goede Raadkerk. Met het dreigement de kerk geheel te sluiten werd ons verzocht ons "rustig" te houden in de laatste maanden dat Pastoor Dresmé nog pastoor was. Na zijn vertrek hebben we de nieuwe pastoor, Pater Putman, ruim de gelegenheid gegeven zich in alle rust in de parochie van St. Eloy te oriënteren. Begin december was het erop of eronder. Eronder was geen Kerstviering met als consequentie weglopende vrijwilligers die het niet meer zagen zitten. Erop was een Kerstviering. We zijn erg blij dat dat gelukt is. De vrijwilligers zijn met man en macht bezig de kerk klaar te maken voor "Het wonder van Kerstmis in de Goede Raadkerk". Wij rekenen op Uw komst, want alleen met een goed gevulde kerk kunnen we laten zien dat we het waard zijn.
Zalig Kerstmis.
Comité behoud Goede Raadkerk.

ps. Zie ook onder krantenartikelen het NHD van 14 december 2009.

maandag 14 december 2009, 19:40 Cor Bart

Goede Raadkerk weer heropend.

Lees alles over de huidige stand van zaken in de Raad en Daad op deze website of in het boekje.

Onder het kopje Raad en Daad in de linker kantlijn treft u het blad in kleur aan.

maandag 2 februari 2009, 23:42 Cor Bart

TIJDELIJK SLUITEN??

De Stichting en het comité tot behoud tekenen bezwaar aan teken het besluit van de Bisschop om de Goede Raadkerk tijdelijk te sluiten. U heeft er over kunnen lezen in de pers. De brieven treft u aan onder "documenten"

donderdag 24 juli 2008, 21:51 Cor Bart

START van de ACTIE STEUNBEER.

Op zondag 22 Juni 2008 is de Actie Steunbeer van Start gegaan met als doel de 50% eigenbijdrage bij elkaar te brengen die nodig is om subsidie aan te vragen bij de Provincie Noord-Holland voor uitvoering van het door Monumentenwacht opgestelde onderhoudsplan voor de Goede Raadkerk.

U leest hier meer over in Raad & Daad nr. 3 die u aantreft onder "Downloads" "Raad en Daad" en in het krantenartikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 17 juni 2008.

Machtigingsformulieren kunt u downloaden van deze website. U vindt ze onder "Documenten".

De toespraak die de voorzitter van de Stichting tot Behoud hield treft u ook onder "Documenten" aan.

zaterdag 21 juni 2008, 09:38 Cor Bart

St. Eloy verwijt het Comité en de Stichting

Het onderstaande artikel wordt door het parochiebestuur van St. Eloy in de uitgave van maart 2008 opgenomen. Of het Comité en de Stichting iets te verwijten valt dat mag u zelf lezen. De gewraakte passage treft u aan op blz. 6 van "Raad en Daad" nr 1. U vindt dit blad onder "Downloads" "Raad en Daad"

ONS NIEUWE PAROCHIEBLAD
Het parochiebestuur van St. Eloy heeft met bewondering en dankbaarheid gezien dat vrijwilligers van alle kerklocaties een gezamenlijk parochieblad tot stand hebben gebracht. Dit is een nieuwe stap in de groei naar eenheid die we als Eloy met elkaar doormaken.

Het is niet vanzelf gegaan. Maar vrijwilligers van de redacties van de vijf vroegere wijkparochies hebben de handen ineengeslagen en na zorgvuldig overleg is dit resultaat bereikt. Hiervoor wil het bestuur hen zeer bedanken en hen ook succes wensen bij hun verdere inspanningen om voor alle parochianen van St. Eloy een parochieblad te maken dat ons samenbindt en alle informatie bevat die we willen weten.

De parochianen van de Goede Raadkerk werden helaas bedacht met een schaduwuitgave van het Comité en de Stichting tot behoud Goede Raad. Uitdrukkelijk wordt daarin gesteld dat het géén parochieblad is, maar een eigen uitgave. Opmerkelijk is dan wel dat de inhoud van dit blad voor een deel bestaat uit alle rubrieken van de vroegere “Raadsaam”.
Het bestuur weet ook dat de redactie herhaaldelijk gevraagd heeft naar de kopij van de Goede Raad, maar als antwoord kreeg dat er nog geen kopij was.

Het bestuur vindt het jammer dat het Comité en de Stichting hun actie voor het Behoud van de Goede Raad op deze manier meent te moeten voeren. Ook heel jammer is het dat een aantal vrijwilligers (die als vrijwilliger van de Goede Raad ook vrijwilliger zijn van de parochie St. Eloy) op deze manier ingaan tegen het beleid dat in goed overleg is vastgesteld in onze parochie.

Zo roept men in dit blad bijv. op tot het niet geven aan de collectes en ook niet aan de actie Kerkbalans omdat de gelden dan naar St. Eloy gaan en niet naar de eigen locatie.
Daarbij wordt over het hoofd gezien dat de normale betalingen voor energie, salarissen voor de voorgangers, drukwerk, telefoon, belastingen, maar ook onderhoud om de veiligheid te waarborgen, gewoon doorgaan voor de locatie Goede Raad.

Erger nog vinden we dat dit blad weer bijdraagt aan de verwarring onder de parochianen en weer valse hoop oproept dat de kerk open zal blijven als gebouw waarin gevierd wordt.

We betreuren ook dat in deze uitgave van Comité en Stichting de toon van negativisme zo aanwezig is. Wij vragen ons af of de samenstellers zich realiseren dat ze de parochianen, onze pastores en vele vrijwilligers onrecht aandoen.

Berty Post, secretaris van het parochiebestuur St. Eloy

vrijdag 15 februari 2008, 19:00 Cor Bart

De onbekende foto's van de glazen pui en meer

Als u op ......"Documenten"..... klikt treft u daar de brochure met het TRANSFORMATIEVOORSTEL aan met de foto's die de heer Leek van Wonen op Maat zegt niet te kennen. Deze foto's zijn gescanned uit de a3-brochure die op 18 januari aan de leden van de herbestemmingscommissie zijn uitgedeeld. De niets aan duidelijkheid overlatende e-mail van de heer Kunst van Lokhorst treft u hier ook aan.

Daaronder treft u de brief van Mevr. van Rookhuizen en het antwoord van de heer Frederiks van het Bisdom aan.

vrijdag 8 februari 2008, 07:15 Cor Bart

O.L.V. van Goede Raad start jubileumjaar Lourdes

Op 8 december, het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, gaat in Lourdes het jubileumjaar van start. In 2008 is het immers 150 jaar geleden dat Bernadette Soubirous Maria-verschijningen kreeg, waarna Lourdes is uitgegroeid tot een van de grootste bedevaartsplaatsen van Europa.

De O.L.V. van Goede Raadkerk zal het komende jaar diverse malen stilstaan bij dit jubileumjaar.

Aanstaande zondag, 9 december, zal - tijdens de Gregoriaanse Hoogmis van 9.30 uur met voorganger pastoor Tol em. - op bijzondere wijze aandacht worden geschonken aan deze feestelijke gebeurtenis.
Het beeld van O.L.V. van Lourdes zal haar intrede maken in de Goede Raadkerk. Onder de klanken van het bedevaartslied “Te Lourdes op de bergen” zullen parochianen een bloemenhulde aan Maria brengen en kaarsen opsteken met persoonlijke intenties.

Een ieder is van harte welkom in deze bijzondere viering.

Foto's van het Mariabeeld in onze kerk vindt u via "links" nr. 2.0 "Foto albums"
Onder 2.1 worden volgende week video beelden geplaatst van vieringen en gebeurtenissen in onze Goede Raadkerk.

Ook de website van de Stichting Lourdesactie Beverwijk is onder "Links" toegevoegd,
Zie bij "Onze Lieve Vrouw"

Met vriendelijke groet
Comité tot behoud van de Goede Raadkerk
voor deze
Cor Bart

zondag 9 december 2007, 20:49 Cor Bart

O.L.V. van Goede Raad zoekt: BHV'ers en EHBO'er

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. En EHBO, dat behoeft geen verdere uitleg.
Het parochiebestuur van St. Eloy maakt zich grote zorgen om de veiligheid van de parochianen tijdens de diensten op Kerstavond in de O.L.V. van Goede Raadkerk.

Mocht b.v. het licht uitvallen omdat meerdere "stoppen" gesprongen zijn of omdat er een stroomstoring optreedt bij "NUON", dan wordt de kerk alléén nog verlicht door kaarsen. Het verlaten van de kerk zou dan bemoeilijkt worden.

Om de veiligheid te verhogen zijn de zogenaamde "vluchtweg aanduidingen", dat zijn die "groene" bordjes met die rennende mannetjes, aangebracht vooraan en achteraan in de kerk. Deze bordjes zijn permanent verlicht en werken op een ACCU als de stroom uitgevallen is.
Ook zoeken we een oplossing voor de noodverlichting.

Er is een ontruimingsplan geschreven. Wij zoeken BHV'ers en EHBO'ers die tijdens ons tijdens de Kerstviering willen helpen de veiligheid te verhogen en als dat nodig is te helpen bij het begeleiden van de parochianen naar buiten.

Bent u in het bezit van zo'n diploma en wilt u ons helpen laat het ons dan weten per:
Telefoon van het parochiecentrum 0251 - 22 36 08 of
Telefoon van ondergetekende 0251 - 24 30 00 of via
E-mail: bhv@onzelievevrouwvangoederaad.nl

In de Raad-Saam van december vindt u meer informatie over dit onderwerp.

donderdag 25 oktober 2007, 23:35 Cor Bart